Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
1. Công chứng
 • Luật công chứng 2014. Tải về
 • Nghị định 29/2015 – Hướng dẫn luật công chứng 2014. Tải về
 • Nghị định 23/2015 – Sao y chứng thực. Tải về
 • Thông tư 11/2012 – Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Tải về
 • Thông tư 11/2011 – TT BTP Hướng dẫn về công chứng viên và các TCHNCC. Tải về
 • Thông tư 01/2014 – TT BTP – Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tải về
 • Thông tư liên tịch 08/2012 – Phí công chứng. Tải về
 • Thông tư 92/2008 – TTLT BTC BTP – Thu phí sao y. Tải về
 • Nghị định 110/2013 – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Tải về
2. Đất đai 
 • Luật đất đai năm 2013. Tải về
 • Nghị định 35/2015 ND CP Quản lý sử dụng đất trồng lúa. Tải về
 • Nghị định 43/2014 ND CP Hướng dẫn luật đất đai năm 2013. Tải về
 • Nghị định 44/2014 ND CP – Giá đất. Tải về
 • Nghị định 45/2014 ND CP – Thu tiền sử dụng đất. Tải về
 • Nghị định 46/2014 ND CP – Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tải về
 • Nghị định 47/2014 ND CP – Bồi thường thu hồi đất. Tải về
 • Nghị định 102/2014 ND CP – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tải về
 • Nghị định 104/2014 ND CP – Khung giá đất. Tải về
 • Thông tư 24/2014 BTNMT – Hồ sơ địa chính. Tải về
 • Thông tư 23/2014 TT-BTNMT – Cấp giấy chứng nhận. Tải về
 • Thông tư 25/2014 – TT-BTNMT – Bản đồ địa chính. Tải về
3. Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp năm 2005. Tải về
 • Luật doanh nghiệp năm 2014. Tải về
 • Nghị định 43/2010 ND-CP Đăng ký doanh nghiệp. Tải về
 • Nghị định 102/2010 ND-CP Hướng dẫn luật doanh nghiệp 2005. Tải về
 • Thông tư 01/2013 TT-BKHDT Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tải về
4. Hộ tịch – Cư trú
 • Luật số 81/2006 – Luật cư trú. Tải về
 • Luật số 36/2013 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú. Tải về
 • Nghị định 31/2014 – Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú. Tải về
 • Thông tư 35/2014 – Quy định chi tiết thi hành một số điề của luật cư trú. Tải về
 • Nghị định 158/2005 – Về đăng ký và quản lý hộ tịch. Tải về
 • Nghị định 06/2012 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực. Tải về
 • Nghị định 19/2011 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi. Tải về
5. Giao dịch đảm bảo
 • Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo Tải về
 • Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về nghị định 163/2006. Tải về
 • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch đảm bảo. Tải về
 • Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn đăng ký, thuế chấp quyền sử dụng đất. Tải về
 • Thông tư liên tịch 01/2014 – Hướng dẫn thủ tục thuế chấp nhà ở. Tải về
 • Thông tư liên tịch 16/2014 – Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản đảm bảo. Tải về 
 • Thông tư 08/2018 – Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo. Tải về
 • Thông tư 08/2014 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2011. Tải về
 • Thông tư 08/2018 – Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo. Tải về
6. Hôn nhân – Gia đình
 • Luật số 52/2014 – Luật hôn nhân gia đình. Tải về
 • Nghị định 126/2014 – Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Tải về
7. Luật nhà ở
 • Luật số 65/2014 – Luật nhà ở 2014. Tải về
 • Nghị định 99/2015 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở. Tải về
8. Kinh doanh bất động sản
 • Luật số 63/2006 – Luật kinh doanh bất động sản năm 2006. Tải về
 • Luật số 66/2014 – Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Tải về

Đặt lịch hẹn