Ccv Nguyen Minh Tuan
Nguyễn Minh Tuấn
Công chứng viên

Ông Nguyễn Minh Tuấn tốt nghiệp Thạc sĩ luật tại Trường Đại học Kinh tế Luật. Anh có hơn 9 năm công tác trong lĩnh vực công chứng. Anh Tuấn được Ban Điều hành, Trưởng Văn phòng tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng nghiệp vụ.

Với kiến thức pháp luật vững chắc, Anh tham gia tư vấn, soạn thảo nhiều hồ sơ công chứng có độ khó cao, phức tạp cho các dự án lớn của Công ty Bất Động sản, các Ngân hàng, các hồ sơ có yếu tố nước ngoài.

Đặt lịch hẹn