Hộ tịch – Cư trú

Tải về Luật số 81/2006 – Luật cư trú.
Tải về Luật số 36/2013 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú.
Tải về Nghị định 31/2014 – Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú.
Tải về Thông tư 35/2014 – Quy định chi tiết thi hành một số điề của luật cư trú.
Tải về Nghị định 158/2005 – Về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Tải về Nghị định 06/2012 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực.
Tải về Nghị định 19/2011 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi.