Giao dịch đảm bảo

Tải về Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo
Tải về Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về nghị định 163/2006
Tải về Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch đảm bảo
Tải về Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn đăng ký, thuế chấp quyền sử dụng đất
Tải về Thông tư liên tịch 01/2014 – Hướng dẫn thủ tục thuế chấp nhà ở
Tải về Thông tư liên tịch 16/2014 – Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản đảm bảo
Tải về Thông tư 05/2011 – Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo
Tải về Thông tư 08/2014 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2011