Đất đai

Tải về Luật đất đai năm 2013
Tải về Nghị định 35/2015 ND CP Quản lý sử dụng đất trồng lúa
Tải về Nghị định 43/2014 ND CP Hướng dẫn luật đất đai năm 2013
Tải về Nghị định 44/2014 ND CP – Giá đất
Tải về Nghị định 45/2014 ND CP – Thu tiền sử dụng đất
Tải về Nghị định 46/2014 ND CP – Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Tải về Nghị định 47/2014 ND CP – Bồi thường thu hồi đất
Tải về Nghị định 102/2014 ND CP – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Tải về Nghị định 104/2014 ND CP – Khung giá đất
Tải về Thông tư 24/2014 BTNMT – Hồ sơ địa chính
Tải về Thông tư 23/2014 TT-BTNMT – Cấp giấy chứng nhận
Tải về Thông tư 25/2014 – TT-BTNMT – Bản đồ địa chính